Er heerst chaos bij de procedure voor subsidieaanvragen voor de Culturele Basisinfrastructuur. Daarom laten we u de mail even lezen. 


Dat in Nederland het wantrouwen van de overheid jegens de burger bizarre vormen heeft aangenomen, bewijst het gedoe met de toeslagen bij de belastingdienst en de toestanden bij het UWV. Of je gemiddelde verhuurder van woningen waar je een lekke kraan wilt melden. Dankzij een politiek die onder invloed van vals ondernemersdenken en rabiaat populisme de burger als fraudeur behandelt tot het tegendeel bewezen is, is ook het aanvragen van subsidie voor kunstinstellingen een bijzonder arbeidsintensieve en heikele operatie geworden. Laatste wapenfeit: woordentellers.

De overheid streeft ernaar het aanvragen van subsidie voor kunstinstellingen zo makkelijk mogelijk te maken. Niet zozeer voor de aanvrager, als wel voor de behandelaar. Zo zijn er aanvraagmodules die op essentiële momenten uitvallen, en vakjes en hoepels waar je doorheen moet springen om aan de eisen te voldoen. Dit jaar geldt bijvoorbeeld dat je drie codes (diversiteit&inclusie, fair practice én governance) moet toepassen én uitleggen. In 1500 woorden.

Tienduizend

Niet heel veel – al is de gemiddelde lengte van een carrièrebrekende recensie in een krant tegenwoordig 200 woorden – maar toch. Zeker als je veel uit te leggen hebt, bijvoorbeeld omdat je de codes niet helemaal goed kunt toepassen, loop je al snel tegen die grens van 1500 woorden op. Het activiteitenplan, waarin je de toepassing van de code verder uitwerkt, mag vervolgens maar 6000 woorden zijn. Bij de gemeente waar je dezelfde aanvraag indient is dat weer tienduizend, wat dus weer lastig is. Dan zit een overschrijdinkje er snel in.

Dat is dus ook gebeurd bij de aanvragen voor de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). Gemiddeld is het maximum aantal woorden in de betreffende vakjes overschreden met 350, maar blijkens de hieronder geciteerde e-mail van het ministerie zijn er een paar instellingen die er echt gigantisch overheen zijn gegaan.

Geen woord teveel

Om iedereen opnieuw een gelijk speelveld te geven mag nu iedereen die met pijn en moeite zijn aanvraag heeft ingediend, zijn werk weer overdoen: Wie klaar was in vierduizend woorden mag doorschrijven tot 6350, en wie 10.000 nodig had moet inkorten. Elk woord teveel wordt geacht niet geschreven te zijn.

Omdat de mail van de overheid te hilarisch is om alleen maar gedeeltelijk te citeren, plakken we het hele geval maar even hieronder. Zodat je snapt wanneer je dezer dagen uitgebluste kunstenaars en subsidieaanvraagschrijvers met een burn-out op een straathoek treft. De mail is ons toegestopt door een betrokken lezerI) Zelf hebben we geen subsidie aangevraagd omdat er in minstens drie relevante commissies iemand zit die liever de wereld ziet vergaan dan Cultuurpers subsidie te geven, maar dat heeft u niet van ons..

De e-mail van het ministerie

Geacht bestuur,

Onlangs hebt u een of meer subsidieaanvragen ingediend in het kader van de landelijke culturele basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS). Tijdens de intake van de aanvragen is geconstateerd dat het maximaal aantal woorden voor het activiteitenplan door een deel van de aanvragers is overschreden. Dit geldt ook voor de toelichting op de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie. Hierdoor zijn er grote verschillen ontstaan in omvang van de ingediende plannen.

Om een goede een eerlijke beoordeling van aanvragen mogelijk te maken, is besloten dat aanvragers die het maximaal aantal woorden hebben overschreden, in de gelegenheid worden gesteld om hun plannen bij te stellen. Dat geldt voor zowel het activiteitenplan als voor de toelichting op de codes. Uit oogpunt van zorgvuldigheid krijgen ook de aanvragers waarvan de ingediende plannen wél voldeden aan de gestelde eisen, de kans om hun plannen (indien zij dit wensen) aan te passen.

De deadline voor het indienen van bijgestelde aanvragen is donderdag 20 februari 2020 om 17.00 uur.

Hieronder volgt voor u belangrijke informatie over deze mogelijkheid om het activiteitenplan en de toelichting op codes aan te passen.

Let op: dit is géén bericht over een eventuele onvolledigheid van uw aanvraag. Mochten er onderdelen van uw aanvraag ontbreken, dan ontvangt u daarover separaat bericht.

Omvang activiteitenplan en toelichting op de codes

Als onderdeel van de aanvraag voor BIS-subsidie moest u een activiteitenplan en een toelichting op de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie indienen. Aan beide type documenten is een maximale omvang verbonden: voor het activiteitenplan is dat 6.000 woorden en voor de toelichting op de codes 1.500 woorden. Tot die eis is het ministerie gekomen met het oog op een goede en eerlijke beoordeling van alle aanvragen.

Na ontvangst van alle BIS-aanvragen is gebleken dat het gemiddeld aantal woorden dat is gebruikt voor de activiteitenplannen 6.350 is.

Mogelijkheid tot bijstelling

Vanwege de soms grote verschillen in omvang van met name de ingediende activiteitenplannen, heeft het ministerie besloten de mogelijkheid te bieden om het aantal woorden eenmalig en op korte termijn bij te stellen. Dit geldt uitsluitend voor het activiteitenplan en voor de toelichting op de codes.

Voor de toelichting op de codes blijft de oorspronkelijke norm van 1.500 woorden van toepassing. Voor het activiteitenplan gaat een nieuwe, verruimde norm gelden: maximaal 6.350 woorden.

Gelijk speelveld

Uit oogpunt van zorgvuldigheid is besloten om de mogelijkheid tot bijstelling ook te bieden aan aanvragers waarvan de ingediende documenten al voldeden aan de gestelde eisen.

Dat u deze e-mail ontvangt betekent dus niet automatisch dat u het maximale aantal woorden hebt overschreden. Wij vragen u om zelf na te gaan of er in uw geval sprake is van een overschrijding of niet.

Hoe komt het ministerie tot bepaling van het aantal woorden?

Alle tekst in uw activiteitenplan of toelichting op de codes telt mee. Het gaat dus bijvoorbeeld om:

 • titels, kopjes of opschriften,
 • tekst in illustraties of infographics,
 • voetnoten,
 • citaten,
 • verwijzingen,
 • fotobijschriften,
 • inhoudsopgaven,
 • literatuurreferenties,
 • tekst in bijlagen.

Uitzondering hierop vormen eventuele kop- en voetteksten en paginanummering.

Wat betekent dit in uw situatie?

Activiteitenplan Uw activiteitenplan voldoet aan de oorspronkelijke norm van 6.000 woorden

U kunt ervoor kiezen om uw activiteitenplan uit te breiden tot maximaal 6.350 woorden. Dit is niet verplicht.

Uw activiteitenplan voldoet niet aan de oorspronkelijke norm van 6.000 woorden, maar bevat niet meer dan 6.350 woorden

U kunt ervoor kiezen een bijgesteld activiteitenplan in te dienen, zolang daarmee de nieuwe norm van 6.350 woorden niet wordt overschreden. Dit is niet verplicht.

Uw activiteitenplan voldoet niet aan de oorspronkelijke norm van 6.000 woorden en bevat meer dan 6.350 woorden

U wordt in de gelegenheid gesteld om het aantal woorden in uw activiteitenplan terug te brengen tot maximaal 6.350. Dit is niet verplicht, maar als u dit niet doet heeft dit consequenties voor de beoordeling van uw activiteitenplan. Alle tekst in een activiteitenplan of toelichting op de codes zal vanaf het punt in de tekst waar de norm wordt overschreden buiten beschouwing blijven bij de beoordeling van de aanvraag.

Toelichting op de codes Uw toelichting voldoet aan de norm van 1.500 woorden

U kunt ervoor kiezen een bijgestelde toelichting in te dienen, zolang daarmee de norm van 1.500 woorden niet wordt overschreden. Dit is niet verplicht.

Uw toelichting voldoet niet aan de norm van 1.500 woorden

U wordt in de gelegenheid gesteld om het aantal woorden in uw toelichting terug te brengen tot maximaal 1.500. Dit is niet verplicht, maar als u dit niet doet heeft dit consequenties voor de beoordeling van uw activiteitenplan. Alle tekst in een activiteitenplan of toelichting op de codes zal vanaf het punt in de tekst waar de norm wordt overschreden buiten beschouwing blijven bij de beoordeling van de aanvraag.

 

Wat zijn de consequenties van overschrijding van het maximaal aantal woorden?

Alle tekst in een activiteitenplan of toelichting op de codes zal vanaf  het punt in de tekst waar de norm wordt overschreden buiten beschouwing blijven bij de beoordeling van de aanvraag. Wanneer een activiteitenplan bijvoorbeeld 7.000 woorden bevat, zullen de laatste 650 woorden dus niet worden meegenomen in de beoordeling.

Wat zijn de eisen aan een hernieuwde indiening?

 • Bijgestelde activiteitenplannen en toelichtingen op codes kunt u uitsluitend per e-mail indienen via info@cultuursubsidie.nl. De aanvraagmodule wordt dus niet opnieuw opengesteld.
 • Wij vragen wij u hierbij aan te geven uit hoeveel woorden uw bijgestelde activiteitenplan en/of toelichtingen op de codes bestaat. U kunt dit vermelden in de aanbiedingsmail.
 • De deadline voor het indienen is donderdag 20 februari 2020 om 17.00 uur. Let op: bepalend is het moment van ontvangst in de inbox van het ministerie.
 • Documenten die na het verstrijken van de deadline worden ontvangen, zullen bij het beoordelen van de aanvraag buiten beschouwing worden gelaten. Wanneer u dus te laat bent met het indienen van een bijgesteld activiteitenplan of een bijgestelde toelichting, zal worden teruggevallen op het oorspronkelijk ingediende document.
 • Net als bij de oorspronkelijke indiening worden uitsluitend bestanden geaccepteerd in pdf-format met doorzoekbare tekst (gescande prints voldoen dus niet).

Hebt u vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail vragen hebben of nadere informatie wensen, neemt u dan contact op met de medewerkers van de helpdesk Cultuursubsidies. Zij zijn op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur telefonisch te bereiken op nummer 070 – 412 4455. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier op de website.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Noten   [ + ]

I. Zelf hebben we geen subsidie aangevraagd omdat er in minstens drie relevante commissies iemand zit die liever de wereld ziet vergaan dan Cultuurpers subsidie te geven, maar dat heeft u niet van ons.

Het bericht Er heerst chaos bij de procedure voor subsidieaanvragen voor de Culturele Basisinfrastructuur. Daarom laten we u de mail even lezen.  verscheen eerst op Cultuurpers.

Ditr bericht verscheen oorspronkelijk op Cultuurpers.

Blij mee? Doe me een donatie!
Become a patron at Patreon!

Wil je hulp bij het schrijven, of gewoon een keer advies over je project? Stuur me een mailtje.