Utrecht schatert (een beetje) Subsidie-oorlog (3)


Of het aan mijn verhaal heeft gelegen, zullen we nooit weten, maar de Utrechtse lobby heeft effect gehad bij Ronald Plasterk. Utrecht is voor het eerst in zijn bestaan echt blij dat het nu officieel geen deel uitmaakt van de Randstad, maar behoort tot ‘de Regio’. Immers, de drie grote steden zijn een stukje minder blij met de subsidiebeschikking van de minister.  Daar gaat nog het nodige gebeuren, deze herfst. Inclusief verhuizende kunstenaars. Go where the money is, luidt mijn advies. Theu: buiten Amsterdam is nog geld. Veel geld.

De brief van de minister

Den Haag   16 september 2008           DK/B&B/53302

Subsidieplan Kunst van Leven 2009-2012

Bij deze bied ik u het Subsidieplan Kunst van Leven 2009-2012 aan, waarin de besluiten over de subsidies 2009-2012 voor de basisinfrastructuur zijn opgenomen en toegelicht. In totaal wordt in 2009 aan 205 culturele instellingen en acht fondsen een voorwaardelijke subsidie toegekend voor een bedrag van ruim 530 miljoen euro (loon- en prijspeil 2008).
Ik heb besloten extra te investeren in de basisinfrastructuur. Daarvoor stel ik een bedrag van ruim 10 miljoen euro extra per jaar ter beschikking. Voor 4 miljoen zal ik elders op de OCW-begroting dekking vinden. Voor ruim 6 miljoen heb ik door herschikking middelen binnen de cultuurbegroting vrijgemaakt; deels door middelen die al incidenteel voor instellingen gereserveerd waren nu structureel voor de basisinfrastructuur beschikbaar te stellen, deels door herschikkingen op overige
onderdelen van de cultuurbegroting in te zetten voor de basisinfrastructuur. Bij de inzet van deze extra middelen leg ik een accent bij de regio, door de prioriteiten uit het Raadsadvies van 15 mei voor de regio voor 100 procent en voor de Randstad voor 30 procent te honoreren. Zo wil ik komen tot een sterke basisinfrastructuur die goed gespreid is over het land.
Ik heb u toegezegd op Prinsjesdag 2008 een volledig beeld te geven van de invulling van de intensiveringsmiddelen uit het Coalitieakkoord. In de OCW-begroting 2009 is een tabel op hoofdlijnen opgenomen. Nu ik mijn integrale afweging over subsidieplan, enveloppe en overige onderdelen van de cultuurbegroting heb afgerond, presenteer ik hierbij ook een gedetailleerde invulling van de enveloppe cultuur. De invulling van de 50 miljoen taakstelling vindt u in de begroting 2009.
De enveloppe cultuur loopt op van 25 miljoen in 2008 tot 100 miljoen indicatief vanaf 2011. In de begroting 2008 heb ik al aangegeven een gedeelte van deze extra middelen nodig te hebben ter dekking van de taakstelling profijtbeginsel, te weten 18 miljoen structureel.
Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling vorig jaar waarbij u heeft aangegeven niet in te stemmen met het afschaffen van de Kunstkoopregeling, heb ik het daarmee gemoeide bedrag van structureel 0,8 miljoen tevens ten laste van de enveloppe gebracht. De resterende 81,2 miljoen besteed ik aan de prioriteiten uit Kunst van Leven.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
dr. Ronald H.A. Plasterk

http://www.cultuur.nl/nieuws_detail.php?id=253

Blij mee? Doe me een donatie!
Become a patron at Patreon!

Wil je hulp bij het schrijven, of gewoon een keer advies over je project? Stuur me een mailtje.