Arboportaal gaat live – Europees Agentschap OSH
Arbo wordt osha

Nieuwe websites voor arbozaken gaan 'live'

Utrecht – ,,Over de doden
niets dan goeds.” Volgens Henk Schrama, bij TNO verantwoordelijk
voor de uitvoering van Nederlandse aandeel in het Europees Agentschap
voor Gezondheid en Veiligheid op het Werk, viel er weinig aan te
merken op de oude website 'Arbo.nl'. Die website bestaat echter sinds
1 maart 2007 niet meer in zijn oude vorm, die bestond uit een deel
voor Arbo-professionals en -deskundigen en een deel voor
'geïnteresseerden' dus vooral werkgevers en werknemers. Sinds 1
maart 2007 zijn er twee andere 'portalen' voor in de plaats gekomen:
een internationaal portaal, verbonden aan het Europees Agentschap, en
een nationaal portaal, beheerd en aangestuurd door het Nederlandse
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reden voor de wijziging, die werd
gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Utrecht, is de vernieuwde
arbowet. Die wet legt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van
het arbobeleid bij de individuele werkgevers en hun werknemers. Zij
doen dat aan de hand van een per bedrijf, of per bedrijfstak,
vastgestelde 'arbocatalogus'. Daarin is een grote hoeveelheid 'Goede
Praktijken' opgenomen: bewezen methodes om arbeidsverzuim en
gezondheidsschade door een verkeerde werkwijze of een slecht
ingerichte werkplek tegen te gaan. Voldoende informatie over die
'Goede Praktijken' is dus van vitaal belang voor een goed arbobeleid
op de werkvloer. Vandaar de noodzaak van een website die de
arbo-informatie niet alleen op nationaal, maar vooral ook op
internationaal niveau goed ontsluit. Werkgevers en werknemers kunnen
voor hun arbocatalogus ook 'shoppen' bij goede praktijken die in het
buitenland ontwikkeld zijn.

,,Arbo valt al sinds het vroege begin
van de Europese Unie onder de zogenaamde Europese competenties”,
legt Schrama uit. ,,Men was er in Europa al vroeg achter dat
arbeidsomstandigheden niet per land mochten verschillen. Gezondheid
en veiligheid mogen immers geen concurrentiereden zijn. Iedereen moet
dus in gelijke omstandigheden kunnen werken en dezelfde eisen mogen
stellen aan de werkplek.”

Europees
Agentschap

Om de regelgeving op Europees niveau te
stroomlijnen is er het Europees Agentschap voor Veiligheid en
Gezondheid op het Werk, of, in het Engels afgekort: OSH (Occupational
Safety & Health). Anders dan in Nederland, waar de aan het
poldermodel ontleende convenantstructuur met de vernieuwde arbowet is
verlaten, is het Europees Agentschap overigens nog steeds
'tripartiet': het is een samenwerking tussen Europese werkgevers- en
werknemersorganisaties en de Europese Commissie. Het Europese
Agentschap geeft niet alleen informatie over nieuwe regelgeving. Nu
de nadruk in Europees verband is komen te liggen op 'Goede
Praktijken' is die informatievoorziening ook steeds meer
informatie-uitwisseling geworden. Behalve via de 'Europese Week', het
jaarlijks terugkerende evenement waar via een aansprekend thema
aandacht wordt gevraagd voor goede arbo-praktijken, is het internet
daarvoor het meest geschikte medium. In plaats van een constante
stroom brochures uit te geven, zoals vroeger, met het risico dat ze
alweer verouderd zijn voor ze bij de lezers terechtkomen, biedt
internet de mogelijkheid om de informatie snel te kunnen bieden en
dynamisch te onderhouden. Nog belangrijker is dat het internet ook de
mogelijkheid van interactie biedt: gebruikers kunnen zelf heel
makkelijk informatie toevoegen. Eén website is voor heel
Europa is daarvoor natuurlijk wel te weinig. Daarom is het de taak
van de nationale 'Focal Points', de vertegenwoordigingen van het
Europees Agentschap in de lidstaten, om een eigen nationale website
te onderhouden.

Import
en export

Jos de Lange, verantwoordelijk voor de
Nederlandse Focal Point-website, beschrijft zijn geesteskind als het
scharnierpunt tussen Europa en Nederland: ,,Deze site verzorgt de
import en export van arbo-kennis.”

In het helder opgezette internetportaal
zijn die twee functies goed te onderscheiden. De import betreft links
naar informatie over Europese regelgeving en talloze verwijzingen
naar relevante onderzoeken, manifestaties en publicaties, zoals de al
eerder genoemde jaarlijkse Europese Week. Het export-deel is minstens
even belangrijk en bevat links naar recente Nederlandse
ontwikkelingen op arbogebied, en specifiek Nederlandse kennis en
onderzoeksresultaten. De website is Nederlandstalig en daarnaast
grotendeels, ten behoeve van de export, vertaald in het Engels. Waar
Europese informatie (nog) niet in het Nederlands beschikbaar is,
wordt die wel in het Engels geboden.

Speciale aandacht is er voor de
nieuwsvoorziening, die rechts op de pagina te vinden is en die zeer
regelmatig ververst wordt. Vernieuwingen op de website kunnen hoe dan
ook snel worden opgespoord door keuzeopties die de gebruiker toegang
geven tot informatie die sinds het laatste bezoek vernieuwd is.

Persoonlijk

Nederlandse gebruikers van de website,
niet alleen arbo-professionals maar ook werkgevers, werknemers en
andere geïnteresseerden, kunnen zelf informatie toevoegen. Eigen
'goede praktijken', bijvoorbeeld, kunnen aan het Nederlandse Focal
Point worden gemeld. Wordt de informatie relevant genoeg gevonden,
kan het op Nationaal, of zelfs internationaal niveau aan de website
worden toegevoegd. Immers, de site bevat niet alleen Nederlandse
pagina's, maar is grotendeels ook verbonden met andere Europese
websites van het agentschap.

Grote verwachtingen heeft De Lange van
de mogelijkheid om de enorme schat aan informatie die de Focal
Point-website biedt, te 'personaliseren': ,,Niet alleen de
email-notificaties, waarmee de gebruiker via email op de hoogte wordt
gesteld van nieuwe relevante ontwikkelingen op arbo-gebied, maar
vooral de mogelijkheid om uiteindelijk een eigen voorpagina samen te
stellen is de grote vernieuwing die dit portaal biedt. Na inloggen
met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord kan de gebruiker een lijst
opstellen van eigen voorkeuren, waardoor de informatie nog gerichter
en effectiever wordt.”

Zonder ontspanning kan geen bedrijf
draaien, ook het Focal Point niet. De website biedt daarom ook een
hoekje voor wat vrolijker informatie. Op termijn zullen alle
Napo-filmpjes bijvoorbeeld via de site te bekijken zijn. Zo kan
iedereen kennis maken met deze, met Europees geld gefinancierde
animatiefilmpjes waar arbozaken op een relativerende manier worden
belicht.

Om het netwerk-karakter van het
Europees Agentschap te benadrukken, drukt De Lange alle
arboprofessionals en geïnteresseerden op het hart om de nieuwe
Focal Point-site via de eigen website toegankelijk te maken.

Nieuw portaal

,,Arbo.nl is dood, leve arbo.nl”, is
de boodschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De oude Arboplatform-regeling mag dan wel per 1 maart 2007 beëindigd
zijn, dat wil niet zeggen dat de goede ervaringen van dat platform
voorgoed verdwijnen. Alleen is de regie nu niet meer in handen van
een 'tripartiet' adviesorgaan, zoals voorheen, maar ligt de volledige
verantwoordelijkheid bij het ministerie van SZW. ,,We kunnen dus
sneller en flexibeler optreden, zonder de soms langdurige vergader-
en beoordelingssessies die het oude platform met zich meebracht,”
vertelt het ministerie. Om toch voldoende voeling te hebben met het
werkveld zal wel geput worden uit de kennis van deskundigen op de
werkvloer en wordt er overleg gevoerd met de sociale partners,
,,zonder dat daar een officieel kader aan wordt gegeven.”

Doel van de website 'arboportaal.nl',
die ook via het oude adres 'arbo.nl' kan worden benaderd, is het
bieden van gesystematiseerde kennis over de Nederlandse
arbowetgeving, waarbij tevens de bestaande arbo-gerelateerde websites
van het ministerie, zoals die over de Vav en de stoffenmanager,
worden opgenomen. ,,Ik stel me een soort nu.nl voor op arbogebied.”,
vertelt de vertegenwoordiger: ,,actueel en altijd up-to-date, waarbij
we het nieuws kort en bondig brengen.”

,,Video wordt het nieuwe medium”,
meldt het ministerie. Naast geschreven informatie verwacht SZW veel
van de mogelijkheden om arbo-informatie in beeld en geluid
beschikbaar te stellen. Dat kunnen zowel vrolijke filmpjes zijn,
zoals het filmpje over een jonge starter in een houtzagerij, als
harde informatie in meer documentaire vorm. Het nieuwe arboportaal
biedt daarvoor een onderdeel aan dat er een beetje uitziet als
YouTube, maar dan specifiek gericht op arbozaken.

Voorlopig

Het ministerie hecht eraan te melden
dat de huidige site een voorlopig karakter heeft. ,,We gaan uit van
het bestaande systeem, maar willen, tot 1 juli van dit jaar,
doorwerken aan de site.” Vertelt het ministerie. ,,We willen vooral
de functionaliteit uitbreiden, en dan in de tweede helft van 2007 de
zaak gaan evalueren.” In 2008 moet de definitieve versie van het
nieuwe Arboportaal 'live' staan.

http://nl.osha.europa.eu/

http://arboportaal.nl

http://arbo.nl

Blij mee? Doe me een donatie!
Become a patron at Patreon!

Wil je hulp bij het schrijven, of gewoon een keer advies over je project? Stuur me een mailtje.

, ,